MP3 的著作權問題

科 技 的 進 步 真 是 帶 給 人 類 很 大 的 便 利 , 但 由 於 技 術 的 突 飛 猛 進 , 同 時 也 讓 音 樂 市 場 面 臨 盜 版 的 威 脅 。 事 實 上 , 目 前 的 盜 版 光 碟 早 已 十 分 猖 獗 , 這 些 『 大 補 帖 』 過 去 多 是 盜 拷 電 腦 軟 體 , 但 近 來 本 會 於 市 場 上 亦 發 現 有 將 流 行 歌 曲 壓 縮 重 製 成 MP3 格 式 之 檔 案 , 再 重 製 成 盜 版 光 碟 予 以 販 賣 之 情 形 出 現 , 由 於 其 販 賣 的 途 徑 , 大 多 都 利 用 電 腦 網 路 作 為 宣 傳 , 再 由 大 眾 以 E-MAIL 的 方 式 向 其 訂 購 後 , 再 用 郵 政 劃 撥 付 款 給 該 販 賣 者 。 日 前 , 本 會 即 於 國 立 中 山 大 學 之 BBS 站 中 發 現 此 類 販 賣 廣 告 , 也 立 即 向 高 雄 縣 警 察 局 檢 舉 後 予 以 取 締 , 竟 發 現 販 賣 者 係 中 山 大 學 四 年 級 學 生 , 依 我 國 著 作 權 法 第 九 十 一 條 第 二 項 之 規 定 : 「 意 圖 銷 售 或 出 租 而 擅 自 重 製 他 人 著 作 者 , 處 六 月 以 上 五 年 以 下 有 期 徒 刑 , 得 併 科 新 台 幣 三 十 萬 元 以 下 罰 金 。 」 可 見 該 等 學 生 將 須 背 負 嚴 重 的 法 律 責 任 , 若 其 以 販 賣 上 述 盜 版 光 碟 為 常 業 , 所 須 負 之 刑 責 最 高 更 可 達 七 年 之 有 期 徒 刑 和 併 科 新 台 幣 四 十 五 萬 之 罰 金 , 事 實 上 , 本 會 為 秉 持 著 推 廣 國 內 之 智 慧 財 產 權 觀 念 之 立 場 , 對 任 何 侵 害 著 作 權 之 行 為 , 定 將 訴 究 一 切 法 律 責 任 , 更 不 會 予 以 和 解 , 所 以 希 望 大 家 千 萬 不 要 以 身 試 法 , 否 則 除 了 須 負 擔 嚴 重 的 法 律 責 任 外 , 賠 上 一 生 的 前 途 就 後 悔 莫 及 。